• info@debcoll.cz
  • +420 728 890 388

Předžalobní výzva k plnění podle 142a OSŘ (Občanský soudní řád)

  • -

Předžalobní výzva k plnění podle 142a OSŘ (Občanský soudní řád)

Zdánlivě nemůže být pro věřitele či jeho advokáta nic jednoduššího, než sepsat a dlužníkovi zaslat předžalobní výzvu ke splnění povinnosti. Ani samotné ustanovení § 142a občanského soudního řádu nepůsobí na první pohled zvláště složitě. K tomu, aby byla žalobci přiznána proti žalovanému i náhrada nákladů řízení, totiž nestačí, že žalobce byl v řízení o splnění povinnosti úspěšný, ale vedle toho musí být splněna rovněž podmínka, že žalobce žalovanému nejméně 7 dnů před podáním žaloby výzvu k plnění, a to na jeho poslední známou adresu pro doručování. Pokud tak žalobce neučiní, soud mu náhradu nákladů řízení proti žalovanému nepřizná, ledaže by pro to byly důvody zvláštního zřetele vhodné.

Toto zákonné ustanovení bylo začleněno do občanského soudního řádu s účinností od 1. ledna 2013 novelou provedenou zákonem č. 396/2012 Sb. a po více než roce jeho aplikace v soudní praxi lze konstatovat, že věřitele světlé zítřky spojené s lepší a rychlejší vymahatelností práva zřejmě nečekají. Původní chvályhodný záměr zákonodárce, vycházející ze snahy zabránit bagatelním sporům zahajovaným proti překvapeným dlužníkům s cílem „vydělávat“ na nákladech řízení, měl a nadále jistě má svá pozitiva. Předžalobní výzva však v mnoha případech přinesla těžkosti jiným věřitelům, zejména větším či menším podnikatelům, kteří již tak dost těžko vymáhají pohledávky vůči svým odběratelům či zákazníkům. Soudy totiž přistoupily k výkladu daného ustanovení velice formalisticky, až nadmíru pečlivě a v mnoha případech také bez patřičného zohlednění povahy toho daného sporu. Jak tedy napsat správnou předžalobní výzvu, u které se procento úspěšnosti přiznání náhrady nákladů řízení zvýší? Pokusíme se uvést alespoň ty nejzásadnější požadavky, které by měla předžalobní výzva vždy splňovat, a přehled chyb, kterých by se žalobci měli zvláště vyvarovat, neboť jsou to oni, kdo nesou důkazní břemeno ohledně splnění požadavků kladených v § 142a občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“)………Více na :  www.epravo.cz

JUDr. Pavel Koukal, advokát/Associate Partner  a  Mgr. Lenka Hanková, advokátka
Rödl & Partner, v.o.s.


Zavolejte nám, napište nám své postřehy