• info@debcoll.cz
  • +420 728 890 388

Obecně k zajištění a utvrzení dluhů podle NOZ

  • -

Obecně k zajištění a utvrzení dluhů podle NOZ

Úprava zajištění a utvrzení dluhů je systematicky zařazena na závěr části čtvrté NOZ věnované relativním majetkovým právům.Jako v jiných případech je její základní výhodou sloučení materie obsažené dříve v občanském i obchodním zákoníku. Nicméně nalezneme v ní také další drobnější či větší změny, které se od 1. ledna 2014 týkají všech způsobů zajištění a utvrzení dluhů, a z tohoto důvodu je jim proto v tomto článku věnována pozornost.

Pro pořádek je třeba úvodem uvést, že – jak již ostatně napovídá samotný nadpis – jednou z novinek nového občanského zákoníku je změna terminologie, v níž se bude nyní rozlišovat zajištění a utvrzení dluhů. O zajištění dluhu jde obecně tehdy, kdy se zlepšuje věřitelovo postavení tím, že se mu poskytuje alternativa vymožení jeho pohledávky za dlužníkem pro případ, že by dlužník nebyl schopen svůj dluh splnit sám; utvrzení dluhu pak posiluje pozici věřitele jiným způsobem. Pod zajištění dluhu tedy spadají (i) zástavní právo a zadržovací právo, která jsou tradičně upravena v části věnované věcným právům, (ii) ručení, (iv) finanční záruka, (v) zajišťovací převod práva, (vi) dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů. Utvrdit dluh lze pak dvěma způsoby, a to (i) uznáním dluhu či (ii) sjednáním smluvní pokuty. Mimo díl věnovaný zajištění a utvrzení dluhů bychom však našli další instituty s obdobným účelem, a sice výhradu vlastnického práva (§ 2132 a násl. NOZ), přistoupení k dluhu (§ 1892 NOZ) a závdavek (§ 1808 a 1809 NOZ), který OZ neznal a jenž ovšem zřejmě nenalezne příliš využití ani v další praxi…. Více na : www.epravo.cz

Autor:Mgr. Michal Červinka,
advokát
Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o.


Zavolejte nám, napište nám své postřehy